Litt om lovverket

Arbeidsmiljøloven og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.


Arbeidsmiljøloven § 3-3. Bedriftshelsetjeneste og 

Kapittel 13. Bedriftshelsetjeneste

 

Arbeidsmiljøloven § 3-3. Bedriftshelsetjeneste

 

 1. Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
 2. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
 3. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
 4. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre.

 

Kapittel 13. Bedriftshelsetjeneste


§ 13-1.Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten


Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. forskrift om administrative ordninger kapittel 2.

Virksomheter innenfor følgende næringsgrupperinger skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet: les mer her§ 13-2.Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten


 1. bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser,
 2. bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser,
 3. bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare,
 4. fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade,
 5. bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning,
 6. bistår med individuell tilrettelegging, herunder deltagelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6,
 7. bistår med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak,
 8. bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013).§ 13-3.Planer, årsrapporter og meldinger


Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:

 1. planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten,
 2. periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater,
 3. rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak

Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014).
- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften