Hvilke firmaer må ha BHT

Hvilke virksomheter skal ha bedriftshelsetjeneste

Forskriften lister opp etter næringsgrupper hvilke virksomheter som skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljølovens § 3-3, med tilhørende forskrift om godkjent bedriftshelsetjenste.

Nærings

kode

Hovedgruppe eller undergruppe der bare deler av hovedgruppen er omfattet

02

Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

03

03.2 Fiskeoppdrett og klekkerier

05

Bryting av steinkull og brunkull

07

Bryting av metallholdig malm

08

Bryting og bergverksdrift ellers

09

09.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift

10

Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

11

Produksjon av drikkevarer

12

Produksjon av tobakksvarer

13

Produksjon av tekstiler

14

Produksjon av klær

15

Produksjon av lær og lærvarer

16

Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler

17

Produksjon av papir og papirvarer

18

18.1 Trykking og tjenester tilknyttet trykking

19

Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter

20

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

21

Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater

22

Produksjon av gummi- og plastprodukter

23

Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

24

Produksjon av metaller

25

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

26

26.1 Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort

26.2 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

26.3 Produksjon av kommunikasjonsutstyr

26.4 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk

26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter

26.6 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr

26.7 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr

26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media

27

Produksjon av elektrisk utstyr

28

Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted

29

Produksjon av motorvogner og tilhengere

30

30.1 Bygging av skip og båter

30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporveier

30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og liknende utstyr

30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer

30.910 Produksjon av motorsykler

30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner

30.990 Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted

31

Produksjon av møbler

32

32.300 Produksjon av sportsartikler. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter

32.400 Produksjon av spill og leker. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr

32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted

33

33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter

33.120 Reparasjon av maskiner

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr

33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer

33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler

33.190 Reparasjon av annet utstyr

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr

35

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

36

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

37

Oppsamling og behandling av avløpsvann

38

Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall

39

Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

41

41.2 Oppføring av bygninger

42

Anleggsvirksomhet

43

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

45

45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler

46

46.77 Engroshandel med avfall og skrap

49

Landtransport og rørtransport

52

52.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport

52.221 Drift av havne- og kaianlegg

52.223 Forsyningsbaser

52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers

52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport

52.24 Lasting og lossing

53

Post og distribusjonsvirksomhet

55

55.1 Hotellvirksomhet

56

56.101 Drift av kafeer og restauranter

56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet

56.3 Drift av barer

61

Telekommunikasjon

75

Veterinærtjenester

77

77.1 Utleie og leasing av motorvogner

80

80.1 Private vakttjenester

80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester

81

81.2 Rengjøringsvirksomhet

84

84.23 Retts- og fengselsvesenet - bare for fengselsvesenet

84.24 Politi- og påtalemyndighet - bare for politiet

84.25 Brannvern

85

Undervisning

86

Helsetjenester

87

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

88

Sosiale omsorgstjenester uten botilbud

95

95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer. Gjelder fottøy av gummi og plast

95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning

95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

Gjelder varer av gummi og plast

96

96.01 Vaskeri og renserivirksomhet

96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie. Gjelder bare frisering.


- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften